• Laor

הכל בזרימה

להיות במודעות

להיות מודע למה שיש

להיות מודעות

התפיסה גדלה מתוך עצמה. מתוך זה שמאפשרים אותה.

מודעות לזרימה מאפשרת את התהליך, את הזרימה, של הכל.

ולזה יש קצב משלו.

מה יקרה אם לא נפריע לזה?

צניעות מול החיים, מול הקצב של החיים, מול התשוקות, הרצונות, הרגשות, מול כל התופעות.

צניעות זה לדעת לא לדעת.

צניעות זה לתת אמון בקיום

2 views0 comments
Original on Transparent.png
  • laoramilevin-facebook
  • Laoramilevin-YouTube
  • Instagram