• Laor

האם אהבתי היום

האם נשמתי היום? האם הרגשתי את גופי? האם הרפתי את המתחים הנאספים בכתפים, בבטן, בכיווץ שבין הגבות, בקרקעית האגן, בירכיים? האם נתתי לכוח החיים העצום לזרום דרך גופי, דרך הוויתי? האם חייכתי? האם צחקתי? האם הרגשתי? שאני חיה? האם התחבקתי היום? האם אהבתי היום?

אני כן. ואני מקווה שאמשיך עוד ועוד בהמשך היום הזה ובשבוע שקרב להמשיך לנשום עמוק אל תוך גופי והוותי ולהרגיש את כל מה שבתוכי את הטוב את הרע, את הנעים והלא נעים ולהרגיש. להרגיש. ואתם?

12 views0 comments
Original on Transparent.png
  • laoramilevin-facebook
  • Laoramilevin-YouTube
  • Instagram